Nowy samochód na kredyt, leasing, najem
Codziennie najlepsze oferty dealerów
Jesteśmy częścią Wirtualna
Polska Holding S.A.
Wprowadziliśmy dzisiaj do oferty 56 nowych samochodów dostępnych u dealerów "od ręki"

Raport „Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce”

Z inicjatywy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, firma doradcza KPMG opracowała raport „Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce”. Jest to pierwsze tak kompleksowe opracowanie nt. branży motoryzacyjnej w Polsce.

"Raport powstał jako wyraz zapotrzebowania branży motoryzacyjnej na diagnozę jej rzeczywistego wpływu na polską gospodarkę, w szczególności wielkości zatrudnienia i wpływów do budżetu"– tłumaczył prezes PZPM, Jakub Faryś podczas konferencji w Ministerstwie Gospodarki, na której zaprezentowano opracowanie. Uczestniczył w niej także Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, który pełnił rolę gospodarza spotkania. "Niewątpliwie, jeśli chodzi o produkcję mamy tu wciąż wielkie pole do działania" – przyznał Wicepremier Piechociński. "Bardzo budujący jest jednak 19% wzrost sprzedaży na nowe rynki pozaeuropejskie. Pokazuje to, że jesteśmy w wymiarze globalnym bardzo konkurencyjnym wytwórcą części i akcesoriów. Pamiętajmy jednakże, że nie jest nam to dane raz na zawsze i każdego roku należy zabiegać o te efekty" – zauważył wicepremier.

Janusz Piechociński podczas konferencji zapowiedział strategię działań rządu i swoją w obszarze branży motoryzacyjnej -"Walczymy o nowe montownie, ale w większym stopniu skupiamy się na wywiązywaniu się i ulepszaniu wcześniejszych zobowiązań i deklaracji. Wśród nich znajdują się m.in. wydłużenie i uelastycznienie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, zwiększenie elastyczności form pomocy dopuszczalnej dla przedsiębiorstw oraz plany wprowadzenia nowej polityki przemysłowej w oparciu nie tylko o środki krajowe, ale także unijne."Wciąż nierozwiązane pozostają postulowane przez branżę kwestie fiskalne: wprowadzenie pełnego odliczenia VAT od samochodów nabywanych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zastąpienie akcyzy podatkiem uzależnionym od parametrów ekologicznych pojazdu. Choć nie są to rozwiązania proste, Wicepremier zwrócił uwagę na ich stymulującą rolę dla gospodarki.

 Wicepremier Piechociński zapowiedział dużo lepsze wyniki w raporcie motoryzacyjnym za rok 2013. -"Do końca tego roku spodziewam się dwóch informacji, które odbudują nadzieję, że także w obszarze nowych, dużych inwestycji Polska przestrzeń gospodarcza jest bardzo atrakcyjna"– ogłosił Piechociński."Zwracam też uwagę, że my nie kupujemy nowych inwestycji za wszelką cenę. Zależy nam, aby implementować w polskiej przestrzeni gospodarczej najnowsze techniki na stałe. W ten sposób bowiem trwale podnosimy konkurencyjność naszej gospodarki."

Branża motoryzacyjna kluczowa dla całej gospodarki

"Branża motoryzacyjna odpowiada (bezpośrednio i pośrednio) za 8,6% całkowitej wartości dodanej brutto wytwarzanej w polskiej gospodarce"– cytował wyniki raportu prezes Faryś. "Motoryzacja przyczynia się łącznie do utrzymania w Polsce blisko 762 tys. miejsc pracy. To nie tylko miejsca pracy w motoryzacyjnych firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, ale także utrzymywane dzięki zamówieniom płynącym z branży do innych sektorów oraz wydatkom konsumpcyjnym pracowników. Ponadto kolejne 600 tys. osób pracuje przy związanych z motoryzacją usługach finansowych, CFM, budownictwie infrastrukturalnym, transporcie drogowym oraz produkcji i sprzedaży paliw"– komentuje wyniki badania Mirosław Michna, Partner KPMG i Szef Zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej.

 Spada produkcja branży motoryzacyjnej

W Polsce od kilku lat systematycznie spada produkcja pojazdów samochodowych, z blisko 950 tys. pojazdów w 2008 roku do około 580 tysięcy prognozowanych na 2013 rok. W tym samym czasie na Węgrzech, w Rumunii, w Czechach czy na Słowacji produkcja rośnie. Wzrost ten jest szczególnie widoczny w przypadku Czech i Słowacji – w obu tych państwach w 2012 r. wyprodukowano łącznie ponad 2 mln pojazdów.

"Spadek produkcji samochodów osobowych w Polsce przekłada się na wyniki ulokowanych w naszym kraju dostawców i poddostawców. Sytuację segmentu części i akcesoriów motoryzacyjnych ratuje eksport na potrzeby europejskich zakładów i rynku części zamiennych. To dzięki niemu wciąż mamy nowe inwestycje, a produkcja nie spada. O dynamicznym wzroście produkcji, jaki obserwowaliśmy w latach 2008-2011, na razie nie może być mowy"– mówi Mirosław Michna, Partner KPMG w Polsce i Szef Zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej.

Gorącą dyskusję ekspertów podczas konferencji wywołał temat pogarszających się wyników polskiego przemysłu motoryzacyjnego w 2012 roku. Głos w debacie na ten temat zabrał Łukasz Karpiesiuk z Baker&McKenzie - Wobec kryzysu branży oraz ograniczeń nakładanych przez prawo UE na zachęty inwestycyjne w nowej perspektywie finansowej, potrzebne jest wypracowanie całościowej polityki wsparcia sektora. Konieczne jest wprowadzenie efektywnych instrumentów, które zastąpią mniej dostępne dotacje z funduszy UE oraz ułatwienia w korzystaniu z obecnie dostępnych.

Spadek sprzedaży nowych samochodów

Kolejnym tematem podjętym przez uczestników spotkania był spadek wolumenu sprzedaży nowych samochodów w Polsce. Według raportu sprzedaż nowych pojazdów jest ponad dwa razy mniejsza niż import pojazdów używanych. "Proporcja ta jest tym bardziej niepokojąca, iż coraz więcej sprowadzanych samochodów używanych jest starszych niż dziesięcioletnie (prawie połowa!), zaś pojazdów nowszych niż czteroletnie sprowadza się coraz mniej (poniżej 10%)" - zauważa Mikołaj Piaskowski z CMS Cameron McKenna. "Wygląda też na to, że tendencja ta niestety utrwala się, w wyniku czego coraz więcej coraz starszych samochodów jeździ po polskich drogach. Z kolei prognozy na 2013 i kolejne lata wskazują na przewidywany wzrost rejestracji nowych pojazdów, przy czym istotna część tego pozytywnego trendu jest rezultatem rosnącego wywozu za granicę"– dodaje Piaskowski. 

"W 2012 roku zarejestrowano w Polsce blisko 273 tys. nowych samochodów osobowych. W 2013 roku rejestracje przekroczą prawdopodobnie 280 tys. sztuk, jednak za ten wzrost może odpowiadać zjawisko reeksportu" – komentuje Marek Gajdziński, Partner w KPMG w Polsce i Szef programu specjalizacji branżowych. "Trzeba wyraźnie powiedzieć, że poziom sprzedaży samochodów osobowych w naszym kraju jest bardzo niski – licząc na głowę, w Czechach sprzedaje się ich ponad dwa razy więcej. W nieco lepszym stanie jest rynek samochodów użytkowych, gdzie nie odstajemy od innych krajów regionu. Nie zmienia to jednak faktu, że sytuacja dealerów jest trudna, przede wszystkim jeżeli chodzi o utrzymanie odpowiedniego poziomu marż i, tym samym, zyskowności"– uważa Gajdziński.

 Branża motoryzacyjna a infrastruktura

"Jeden z paneli debaty poświęcony został tematowi infrastruktury. Eksperci dyskutowali o dysproporcjach pomiędzy rozwojem branży transportowej a poziomem infrastruktury, której tempo nie przystaje do panujących trendów. Zdaniem Aliny Wołoszyn, pełniącej funkcję Dyrektor i Szefa zespołu finansowania i infrastruktury w KPMG, w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat dokonał się znaczny skok w zakresie rozbudowy polskiej infrastruktury drogowej. - Polscy kierowcy mają dziś do dyspozycji 1384 km autostrad i 1165 km dróg ekspresowych, podczas gdy w 2003 r. było to odpowiednio 405 km autostrad oraz 226 km dróg ekspresowych" - zauważa Wołoszyn.

Łącznie w okresie ostatnich 10 lat o 300% zwiększyła się w Polsce długość sieci dróg szybkiego ruchu, co plasuje nasz kraj na szóstym miejscu wśród krajów UE pod względem długości posiadanych dróg szybkiego ruchu. Wyprzedzają nas takie kraje jak Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy oraz Wielka Brytania. Najbliżej nam do Wielkiej Brytanii, która posiada łącznie 3 555 km dróg szybkiego ruchu.

 "Należy podkreślić, że głównym motorem napędowym rozwoju infrastruktury drogowej były środki unijne i tak wg. danych (MRR, GDDKiA, stan na maj 2013r.) w latach 2007-2013 wartość dofinansowania w zawartych umowach wynosiła około 62,3 mld PLN, co przy wydatkach rzędu około 129 mld PLN stanowi niemal 50-procentowe źródło finansowania" – mówi Alina Wołoszyn.

Podatki pobierane od paliw silnikowych nie stanowią istotnego źródła wsparcia inwestycyjnego. Za przykład może posłużyć rok 2011, w którym to poniesiono jak dotąd najwyższe nakłady na rozwój infrastruktury drogowej wynoszące 26,43 mld PLN, a tylko około 6,2 mld PLN było finansowane z opłaty paliwowej i podatku akcyzowego od paliw. Adrian Furgalski, członek zarządu ZDG TOR, zauważył jednak, że mimo niewątpliwego kroku naprzód w dziedzinie infrastruktury drogowej Polsce wciąż brakuje spójnej sieci i dróg ekspresowych, a tylko 26% sieci dróg krajowych zdolnych będzie na zakończenie obecnej perspektywy finansowej UE przenosić pojazdy o nacisku 115 kN/oś. 

Odstawać będziemy także od średniej unijnej tak w gęstości ogólnej dróg utwardzonych (94 km/100 km² wobec średniej UE 130 km/100 km² w 2015 r.), jak i gęstości autostrad i dróg ekspresowych (0,97 km/100 km² wobec średniej 1,8 km/100 km²). Adrian Furgalski podkreślił konieczność stabilizacji i dywersyfikacji źródeł finansowania inwestycji drogowych, niepokojący jest bowiem wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (do 50 mld zł. na koniec 2014 r.), wysokie – bo sięgające już rocznie 2 mld zł – koszty obsługi zadłużenia Funduszu, planowany zakaz nabywanie przez OFE obligacji infrastrukturalnych oraz zawieszenie od 2013 r. ustawowego zapisu o przeznaczaniu 18% akcyzy od paliw silnikowych na infrastrukturę lądową. To wszystko może stanowić zdaniem eksperta perturbacje w uzyskiwaniu wkładu własnego.

 Ekspert zwrócił także uwagę na kiepską kondycję sektora budownictwa u progu nowej perspektywy UE. Rentowność netto przedsiębiorstw spadła z 5,7% (2008 r.) do -0,5% (2012), a wiele firm upadło. Banki ponadto uważają budownictwo za sektor podwyższonego ryzyka stąd trudności z uzyskaniem kredytów i gwarancji przy braku środków własnych. Na zakończenie, Adrian Furgalski, zwrócił uwagę na konieczność zmian w systemie związanym z realizacją inwestycji wskazując m.in. na zmianę podejścia do kwestii zamówień publicznych, ograniczenie problemu pojawiania się podmiotów nie posiadających odpowiedniego doświadczenia i zasobów, wyeliminowanie możliwości „handlowania kontraktami”, jak najszersze stosowanie wzorca umowy FIDIC wraz z dokonaniem zmian w podziale ryzyk czy wprowadzenie waloryzacji cen kontraktowych.

 

Wpływy z branży motoryzacyjnej do budżetu państwa

Jak wynika z raportu, przemysł oraz handel i usługi motoryzacyjne odpowiadają bezpośrednio za 17,2 mld zł rocznych wpływów do sektora finansów publicznych, zaś pośrednio za 9,9 mld zł. Największym źródłem przychodów sektora finansów publicznych jest podatek VAT, kolejnym podatek akcyzowy. "Niestety system podatkowy w Polsce nie jest korzystny dla branży" - wskazał Jerzy Martini, doradca podatkowy. "Zwłaszcza niekorzystne są restrykcje związane z odliczaniem VAT od samochodów. Droższe z punktu widzenia przedsiębiorców samochody skutkują spadkiem sprzedaży w branży, co zresztą w dłuższej perspektywie nie jest korzystne dla fiskusa. Traktowanie samochodów dla celów VAT jest anachroniczne. Jest to przecież w absolutnej większości przypadków zwykłe narzędzie pracy a nie zbędny luksus"– podsumował Martini.

 Konieczne jest podjęcie działań naprawczych

 "Motoryzacja jest branżą o kluczowym znaczeniu dla całego systemu gospodarczego w Polsce. Jej działalność silnie oddziałuje na niemal wszystkie sektory polskiego przemysłu, handlu i usług" – podsumował wyniki raportu Jakub Faryś.

"Setki tysięcy miejsc pracy w motoryzacji mają kluczowe znaczenie dla zamożności społeczeństwa. Są one także źródłem silnego impulsu zakupowego dla firm z rynków konsumpcyjnych"– podkreślał prezes Faryś.

 Raport przedstawia również prognozy dla branży motoryzacyjnej. Wedle wyników opracowania, odbicia części produkcyjnej motoryzacji można spodziewać się około 2015 roku. Jak jednak zauważyli uczestnicy konferencji, Polska nie może pozwolić sobie na bierne oczekiwanie poprawy ogólnoświatowej sytuacji. Eksperci zgodnie stwierdzili, że z punktu widzenia dalszego wzrostu polskiej gospodarki i rozwoju społecznego, niezbędne jest podjęcie przez rząd szybkich działań mających na celu wsparcie wewnętrznego rynku sprzedaży, co bez wątpienia przełoży się na wzrost produkcji, przyciągnie nowe inwestycje i wpłynie na poprawę kondycji branży motoryzacyjnej.

 Źródło: KPMG


 

  • Najlepszy standard obsługi w Polsce
  • Nowy samochód bez wychodzenia z domu lub firmy
Wszystko załatwimy
za Ciebie
Przyjmiemy stary samochód
w rozliczeniu na nowy
Odległość dla nas nie gra roli
Nasi Eksperci
w mediach
ZOBACZ
AKTUALNE WYDARZENIA
Wirtualna Polska zainwestowała w Superauto24.com
Dodano: 20 grudzień 2018
Kamil Makula i Bartosz Chojnacki, właściciele firmy Superauto24.com wczoraj podpisali umowę, w ramach której Wirtualna Polska Holding S.A. została większościowym udziałowcem Superauto24.com. Dołączenie...
MOTORYZACJA
Godziny pracy w okresie majówki
Dodano: 1 maj 2019
Jesteśmy do Państawa dyspozycji 02 maja jak co dzień, czyli od 08.00 do 20.00 oraz w sobotę, 04.05 od 10.00 do 18.00. Zapraszamy !
ZNAJDŹ NAJLEPSZĄ OFERTĘ DEALERA
MARKA
dowolna
Alfa Romeo (4)
Audi (9)
BMW (33)
Citroen (30)
Dacia (103)
Fiat (107)
Ford (152)
Honda (35)
Hyundai (101)
Jaguar (7)
Jeep (45)
Land Rover (7)
Lexus (17)
Mazda (16)
Mercedes (116)
Mitsubishi (29)
Nissan (205)
Opel (201)
Peugeot (65)
Renault (77)
Seat (59)
Skoda (275)
Toyota (38)
Volkswagen (2)
Volvo (50)
MODEL
dowolny
CENA OD
dowolna
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000
60 000
65 000
70 000
75 000
80 000
85 000
90 000
95 000
100 000
105 000
110 000
115 000
120 000
125 000
130 000
135 000
140 000
145 000
150 000
155 000
160 000
165 000
170 000
175 000
180 000
185 000
190 000
195 000
200 000
205 000
210 000
215 000
220 000
225 000
230 000
235 000
240 000
245 000
250 000
255 000
260 000
265 000
270 000
275 000
280 000
285 000
290 000
295 000
300 000
305 000
310 000
315 000
320 000
325 000
330 000
335 000
340 000
345 000
350 000
355 000
360 000
365 000
370 000
375 000
380 000
385 000
390 000
395 000
400 000
405 000
410 000
415 000
420 000
425 000
430 000
435 000
440 000
445 000
450 000
455 000
460 000
465 000
470 000
475 000
480 000
485 000
490 000
495 000
500 000
505 000
510 000
515 000
520 000
525 000
530 000
535 000
540 000
545 000
550 000
555 000
560 000
565 000
570 000
575 000
580 000
585 000
590 000
595 000
600 000
605 000
610 000
615 000
620 000
625 000
630 000
635 000
640 000
645 000
650 000
655 000
660 000
665 000
670 000
675 000
680 000
685 000
690 000
695 000
700 000
705 000
710 000
715 000
720 000
725 000
730 000
735 000
740 000
745 000
750 000
755 000
760 000
765 000
770 000
775 000
780 000
785 000
790 000
795 000
800 000
805 000
810 000
815 000
820 000
825 000
830 000
835 000
840 000
845 000
850 000
855 000
860 000
865 000
870 000
875 000
880 000
885 000
890 000
895 000
900 000
905 000
910 000
915 000
920 000
925 000
930 000
CENA DO
dowolna
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000
60 000
65 000
70 000
75 000
80 000
85 000
90 000
95 000
100 000
105 000
110 000
115 000
120 000
125 000
130 000
135 000
140 000
145 000
150 000
155 000
160 000
165 000
170 000
175 000
180 000
185 000
190 000
195 000
200 000
205 000
210 000
215 000
220 000
225 000
230 000
235 000
240 000
245 000
250 000
255 000
260 000
265 000
270 000
275 000
280 000
285 000
290 000
295 000
300 000
305 000
310 000
315 000
320 000
325 000
330 000
335 000
340 000
345 000
350 000
355 000
360 000
365 000
370 000
375 000
380 000
385 000
390 000
395 000
400 000
405 000
410 000
415 000
420 000
425 000
430 000
435 000
440 000
445 000
450 000
455 000
460 000
465 000
470 000
475 000
480 000
485 000
490 000
495 000
500 000
505 000
510 000
515 000
520 000
525 000
530 000
535 000
540 000
545 000
550 000
555 000
560 000
565 000
570 000
575 000
580 000
585 000
590 000
595 000
600 000
605 000
610 000
615 000
620 000
625 000
630 000
635 000
640 000
645 000
650 000
655 000
660 000
665 000
670 000
675 000
680 000
685 000
690 000
695 000
700 000
705 000
710 000
715 000
720 000
725 000
730 000
735 000
740 000
745 000
750 000
755 000
760 000
765 000
770 000
775 000
780 000
785 000
790 000
795 000
800 000
805 000
810 000
815 000
820 000
825 000
830 000
835 000
840 000
845 000
850 000
855 000
860 000
865 000
870 000
875 000
880 000
885 000
890 000
895 000
900 000
905 000
910 000
915 000
920 000
925 000
930 000
WYBIERZ FORMĘ FINANSOWANIA ZAKUPU*:
Leasing
Gotówka
Kredyt
Kredyt + gotówka
Wybierz formę zakupu
Ofert: 1 782 Wartość: 197 925 328 Aktualizacja: 24.05.2019
CZY WIESZ ŻE...
Zakup w superauto24.com to zakup bezpieczny
96% Klientów poleciłoby nas swoim znajomym
Nasze doświadczenie to 13 000 transakcji
Pn-Pt od 8.00 do 20.00 | Sb-Nd od 10.00 do 18.00
ZOBACZ
WSZYSTKIE
JUŻ 2304 OPINII
Państwo Monika i Krzysztof z Siemianowic Śląskich
Firma załatwiła za nas wszystkie formalności. Sprawnie i szybko. Polecam.
Pan Jacek z Warszawy
Brawo za profesjonalną i bezproblemową obsługę oraz zaangażowanie!
Pan Paweł z Książenic
Polecam !
Pan Krystian z Dąbrowy Górniczej
Jestem zadowolony. Polecam
Pan Rafał z Raciborza
Wszystko sprawnie, samochód odebrałem po 5 dniach - transakcja bez zarzutu.
Pan Tomasz z Częstochowy
Pomijając utrudniony kontakt z pracownikiem działu finansowego, pozostała transakcja przebiegła wzorcowo.
Pan Łukasz z Bielska-Białej
Sprawna, bezproblemowa transakcja. Polecam. Transport Klienta do salonu z miłym kierowcą :)
Pan Andrzej z Bytomia
Transakcja przebiegła szybko i sprawnie.
Pani Danuta z Dąbrowy Górniczej
Super sprawny sprzedawca. Polecam firmę Superauto24.com.
Pan Maciej z Kielc
Polecam. Zakup szybki, świetna obsługa.
Pan Krzysztof z Wałbrzycha
07.05.2019
Jestem zadowolony z kompleksowej obsługi.
Pan Robert z Olkusza
29.04.2019
Sprawna obsługa. Nawet znaleziono dla mnie samochód w kolorze, który nie był dostępny u mojego dealera. Załatwili za mnie wszystkie formalności. Polecam!
Pan Mieszko z Bodzanowic
29.04.2019
To już mój trzeci samochód w superauto24.com, bez zastrzeżeń.
RANKING OPINII
 
1892
 
355
 
47
 
8
 
2
Znajdziesz nas tutaj
otomoto
otomoto
otomoto
otomoto
zamknij okno
Poznaj opinie naszych Klientów: